Farmacia Maria Celsa Alvarez Iglesias, Pontedeume
Calle Real, 18, Pontedeume, A Coruña.